Geri Dön

Konut satışında sürpriz çıkış

EVA Gayrimenkul De?erleme'nin her ay düzenli olarak gerçekle?tirdi?i sektör analizine göre Türkiye genelinde konut sat??lar? son iki y?lda %11 büyüme kaydetti. 2015 Ekim sonu itibariyle geçen y?l?n ayn? dönemine k?yasla ?stanbul'da konut sat??lar? %3 azal?rken, ?zmir'de %11, Ankara'da ise %13 art?? ya?and?. 
 
De?erleme sektörünün önde gelen kurulu?lar?ndan EVA Gayrimenkul De?erleme Dan??manl?k A.?., her ay gayrimenkul sektörünün nabz?n? tuttu?u Periskop Analiz'in Kas?m ay? raporunu aç?klad?. Rapora göre Ekim ay? itibariyle son bir y?ll?k süreçte, konut kredisi kümülatif de?i?imi %17 art?? göstermi? bulunuyor. Yeni veriler, geçen y?l?n ayn? dönemine k?yasla %14 büyüyen konut kredilerinin bu y?l %17 büyümeyi ba?ard???n? ortaya koyuyor. Kredi miktar?n?n önümüzdeki aylarda biraz daha hareketlilik kazanaca??, ancak bir süre sonra yeniden dura?anla?aca?? öngörülüyor. 
 
Periskop Analiz'in verilerini de?erlendiren EVA Gayrimenkul De?erleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yaz?c?, 2015 y?l? Ekim sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam konut sat??lar?n?n geçen senenin ayn? dönemine k?yasla %12,28, ipotekli konut sat??lar?n?n ise %18 art?? gösterdi?ini belirtiyor.
 
Geçen y?l?n Ekim sonu itibariyle bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %1 daralma gösteren konut sat??lar?n?n son iki y?lda %11 büyüdü?ünü söylemenin mümkün oldu?unu kaydeden Yaz?c?, ?stanbul'da ise konut sat??lar?nda geçen senenin ayn? dönemine k?yasla %3 azalma oldu?unu ifade ediyor. Konut sat??lar?n?n ?zmir'de %11, Ankara'da ise %13 art?? kaydetti?ini belirten Yaz?c?, 2015 Kas?m verileri itibariyle konut sat??lar?n?n biraz daha artmas? veya ayn? seviyelerde seyretmesini bekledi?ini söylüyor.  
 
Rapora göre kullan?c? için konut kredisindeki maliyetlere bak?ld???nda, Ekim ay?nda 10 y?ll?k vadede kredi maliyetlerinin ayl?k %1,15 ila %1,25 aras?nda de?i?ti?i görülüyor. Bankalar aras?nda farkl?l?k olmakla birlikte 100 bin TL tutar?nda kredi için ayl?k ödemelerin 10 y?ll?k vadede 1.541 TL, 5 y?ll?k vadede ise 2.316 TL dolay?nda seyretti?i belirleniyor. Takipteki kredilerdeki de?i?ime bak?ld???nda ise 2015 Ekim ay?nda, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktar?n?n sadece %0,48 düzeyinde oldu?u, söz konusu oran?n 2014 Ekim ay?nda %0,52 oldu?u kaydediliyor. Periskop Analiz'in verilerine göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklü?ünün kredi miktar?yla ayn? h?zda büyümedi?i de belirtiliyor. 
 
www.milliyetemlak.com