Geri Dön

Toprak'tan mı girsem, 'bitmek üzere' olandan mı al

Buna karşın, birbiri ardına proje konut ve iş merkezlerinin yükseldiği büyükşehirlerde “inşaatın hangi aşamasında yatırım yapılması durumunda daha fazla gelir sağlanacağı” son yıllarda en fazla tartışılan konulardan biri.
Sektör temsilcilerine göre k?sa süre öncesine kadar “topraktan” girersem daha karlı çıkarım algısı yerini bitime yak?n projelere b?rak?yor.
Ankara’da yakla??k 30 y?ldan beri üretti?i lüks konut ve i? merkezleri ile in?aat sektörünün geli?imine katk? sa?layan MFZ Grup’un ortaklar?ndan Muhanver Gözüm, son 3-4 y?ldan beri birbiri ard?na hayata geçirilen projelerin “al?c? cephesi”nde ezber bozdu?unu kaydetti.

-K?sa sürede ciddi kar mümkün

Muhanver Gözüm,

uzun y?llar en önemli mü?terilerinin in?aat çal??mas? ba?lar ba?lamaz müteahhit firmaya da destek olmak amac?yla topraktan yat?r?ma girdiklerini ifade ederek, ?unlar? söyledi:
“Ancak günümüzde çok h?zl? tüketim var. ?nsanlar yat?r?mlar?n? y?llar öncesinden ba?lamak istemiyor. Ayn? zamanda yeni projeler eskisi gibi çok dü?ük maliyetli olmuyor. Metrekare fiyatlar? hem arsa hem de üretim kalemlerindeki yükseli?ten dolay? çok de?il, 5 y?l önceki konutlara göre neredeyse 2-3 kat daha fazla. Durum böyle olunca milyon liralar civar?ndaki konutlara in?aat?n hemen ba??nda para aktarmak al?c?n?n pek i?ine gelmiyor. Gayrimenkul pazar?nda yeni trend bitime çok yak?n projelerden almak. Teslimine 6 ay ya da bir y?l gibi süre kalan projeler ?u an itibariyle en karl? yat?r?m arac?. Çünkü daire teslim edildikten, ya?am ba?lad?ktan sonra bir anda yüzde 20’ler civar? otomatik art?? oluyor. Yani 5-6 ayda minimum yüzde 20-30 kar elde etmek mümkün.”
Muhanver Gözüm, söz konusu kazanç için do?ru lokasyonda, do?ru projeye yat?r?m?n “olmazsa olmaz” kural? oldu?unun alt?n? çizerek, “Beytepe’de hayata geçirdi?imiz ve Haziran 2016’da teslim edece?imiz Allora Beytepe projesinde son aylarda ya?anan büyük hareketin nedeni de bu. Yat?r?mc?, ?u an alay?m, y?l içinde kazanay?m hesab?n? yap?yor” dedi.

 

www.emlakhaberi.com